Frega frega…

Anuncios

Més fotos… Penjá de cartels del dijous pasat

pasacalle

Primeres fotos de la despedida

Bó, pues sí, ja tenim les primeres fotos. Estes fotos les va fer el kelo…

Despedida – Fotos Kelo Kelo

Punt i seguit.

Punt i seguit.

La festa s´ha acabat. La despedida ha concluit…

Esperem que l´hajes disfrutat, i que tot lo mon se ho haja pasat bé. L´ilusió es lo que conta, i les ganes tamé, per aixó, tots els amics s´alegraren de voret content, Barraca.

T´ham fet patir, pero poquet (bueno, en alguns moments prou) pero has sabut aguantar. Ma que mos costá arrancar el motor… pero al final ixqué la gallineta que duies dins 😉 .

Pensem que al final ixqué tot molt bé, que ixqué de categoría, pero que sempre vols que ixca tot millor, que un amic se ho mereix tot, i que son coses que mai s´olviden.

Ara queda lo millor, ara, lo important. Ja no tindrás que disfrasarte (crec) de gallina, ja no tindrás que torcar la pols, ja no tindrás que aguantar les bromes, ara te toca prepararles, lo que si que tindrás sempre, serán els amics, sempre que vullgues, ahí estarán, i el dia de la boda te ho recordarán.

Que tingues un día molt feliç!

23-06-2007

URGENT!!!

Equipo

Mestres!!!

Que ahir no parlaremde quí duia un reproductor de dvd´s…. enrecordeuse demá per lo matí que ho parlem, bé armosant o bé mentres arreglem la mula i fem la compra…

Xé, si es que no donem pa sustos…

Dijous de faena, divendres sant i pascua…

Bó, pues después de la reunió así se mostrarán els punts clars de la despedida:

1- Esta nit (de divendres vespra) se arreplegará la mula. L´hora la sap Dani ( a poqueta nit?) .

2- Demá per lo matí, a les 10:00 qui vuiga armosar en Ca Tonet, i qui no vuiga o no puga a les 11:00 en Ca Tonet tamé. Anirem a arreglar la mula i encabant a per la beguda.

3- Hi ha un sopar d´esquirols organisat. Qui vuiga anar que parle o bé en el Jovi, o en Dani, o en el Muralla o en el Kelo. Crec que van al Martinot a dinar.

4- Per la vesprá se quedará a les 17:30 en el baix de Jose. Arreplegarem la mula, els tambors, els bombos. Important la puntualiatat. Anirem a per Barraca i farem el recorregut que ja parlarem (mireu posts arrere).  Hi ha que disfrasarlo i pasejarlo. Hi haurá misteleta, pastisets i coca de piberoig. Tamé durem pitos. La festa corre a carreg de cadascú. Tingau en conter que hi ha que dur el Blusó i el mocaor al cap. Els mocaors, pa qui no tinga se´n compraren el disabte pasat.

5- Una vegá s´acabe el recorregut, enviarem a casa a Barraca. A que se lleve el disfras i se fique el blusó. Entonces quedarem a les 21:30 en el bar La caireta.

6- El autobús ham quedat que a la 1:00 de la nit que mos arreplegará en el pont del moro (davant de CA TONET). Ahí ja vorem a on anem, per que resulta que en el pub de Burjassot no están molt per la lavor d´agrair la nostra presencia en ningún detallet com puga ser cava o xupitets o lo que siga, xe un detall.

7- Encabant anirem a la discoteca. Al final toca pagar. Tots 11€ menos Barraca que entra de vaes. Dins dels 11€ tenim una consumició.

9- Els blusons: Capitulo 1.

Ja sabeu que se tingué que comprar un cartuxo de tinta de color pa l´impresora. Que el temps ha vingut justet, i que después de fer la prova de planxa en un blusó, se quedá tot el paper transfer negre com si fora un tros d´una bolsa de fem… pués bé, Jose, menos mal, trová un llansol blanc, en el que ferem la prova de planxa i ixqué de lujo. Lo que pensavem que no tenía importancia va i mos toca per un parxe, mai millor dit. S´han retallat trosos de tela i se fará la planxa en el tros de tela blanca, i aixina podrem cosirlos o enganrxarlos en imperdibles, lo que vuiga cadascú… al blusó.

– Dani s´encarrega de repartir els de Vicente Sebastiá, el Blanquillo, els Pastors i Miguel el cosí de Barraca.

– Tomás repartirá el de César, el cunyat.

– Raúl repartirá el de Pepe pelila i Josemi.

– Carlos, repartirá uno, pero no m´enrecorde de qui era…

– Jose o Dani, crec que Jose, repartirá el del Jose, el novio de Encarni.

(Si se m´olvida algú… que envíe un comentari i rectifiquem…)

9- No dir més que ahir dijous per la nit, ferem una penjá de cartells impresionant. Que tocarem els timbres de Ca Barraca i de Ca Maria (que no es Ca Dani) i que no s´enteraren… Ausaes que estava dormint agust. La cosa que este matí m´ha sonat el movil a les 7:50 i a que no sabeu qui era… Pues sí, era Barraca cagant osties diguentmos cabrons, fills de p***s, que tenía el coche ple de cartells, la porta de sa casa i anava en María que volíen pegar una volta per el poble pa vore els cartells… el xiquet per terra, la mare plorant..

Al final, esperem que tot ixca bé, com toca, i que sobretot Barraca se ho pase lo millor que puga… QUE COLLONS, QUE PATIXCA HOME QUE PATIXCA…. je je je (es broma, home)

Ara sí… última reunió.

Bo xics. Ara si que acabem en l´última reunió. Sabeu que hi ha que fer hui la pegá de cartels per el poble, per lo tant, els que se´n anaven antes d´hora, no estaría mal que feren hui un esfors i retiraren més tard a dormir.

Qué hi ha que parlar?

Pues l´arreplegá de canyes. Cuant (hora i día)? A on?

L´arreplegá de la mula. Cuant (hora i día)? A on?

L´adorná de la mula. Cuant (hora i día)? A on?

La comprá de la beguda. Cuant (hora i día)? A on?

Eixida del pasacarrer de la gallina. Cuant (hora i día)? A on?

Rollets de sachí, coca de piberoig, i no se qué mes hi havia… Ja está demaná??

Discoteca. Preu, han hagut modificacions. Al final el novio no paga, i el resto pagarem 11€ en consumició.

Blusons. S´intentarán repartir els papers transfer en la image imprimida. Ahir estiguí imprimint, i me cascá el cartuxo, per lo que li tinguí que demanar al Pelila que anara a comprarme un cartuxo de tinta nou, el meu no funcionava ni rexutantlo, pues es un cartuxo que no té (bo tenía) molt d´us i cuant li he pegat canya, pues ha cascat…

La mistela ja la tenim. Al remat 10 litros de la que diuen la millor mistela del mon. Jomu, el proveedor, mos asegura que no es pixum de gat, i que li han dit el “Super de Paqui” de Montixelvo, que es de la bona la millor. Lo únic que demana es que Dani li done unes poques xufes, que está esperantles desde que estudiava en ell (fá 4 anys…)

Dudes? preguntes? A les 21:30 (9:30 pm) en el Bar Nou, ja ho sabeu mestres…

Per cert, qui puga que duga celofan… i ganes de caminar!!

Victoria

Punxa ací